۱۴۰۳/۰۲/۳۱

عصر جدیدی در علوم اعصاب با هوش مصنوعی مولد

  محققان یک مدل پیشگامانه به نام مدل زبان مغز (BrainLM) با استفاده از هوش مصنوعی مولد برای ترسیم فعالیت مغز و پیامدهای آن برای رفتار و بیماری ایجاد کردند. BrainLM از 80000 اسکن از 40000 سوژه استفاده می کند تا یک مدل اساسی ایجاد کند که پویایی فعالیت مغز را بدون نیاز به داده…

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نقش علم داده در دنیای آسمان

در اخترفیزیک، تجزیه و تحلیل داده ها و علم داده نقش مهمی در پیشبرد درک ما از جهان دارند.  در این مقاله یک نمای کلی از نحوه اعمال و کاربرد این ابزارها در دنیای آسمان گفته‌ایم تجزیه و تحلیل داده ها در اخترفیزیک 1. پردازش داده های رصدی: اخترفیزیکدانان از تکنیک های تجزیه و تحلیل…

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

AlphaFold 3 دریچه جدیدی به دنیای بیومولکول‌ها

درک فعل و انفعالات پیچیده بین مولکول های زیستی مانند پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و مولکول های کوچک برای تحقیقات بیولوژیکی و توسعه دارو بسیار مهم است. با این حال، پیش‌بینی دقیق برهمکنش‌های بیومولکولی پیچیده یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. روش های قبلی اغلب تخصصی و در توانایی برای رسیدگی به تنوع گسترده مجتمع های…