بررسی سوگیری های شناختی مدل‌های زبانی بزرگ

در سال گذشته، مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) مانند ChatGPT، دنیا را تحت تأثیر قرار داده اند. این سیستم‌های هوش مصنوعی قدرتمند، که بر روی مقادیر ...

Bard پاسخ گوگل به موفقیت ChatGPT

در چشم انداز همیشه در تکامل هوش مصنوعی، گوگل با معرفی Bard نقش قابل توجهی داشته است. این چت‌بات هوش مصنوعی طراحی شده است تا ...