عصر جدیدی در علوم اعصاب با هوش مصنوعی مولد

  محققان یک مدل پیشگامانه به نام مدل زبان مغز (BrainLM) با استفاده از هوش مصنوعی مولد برای ترسیم فعالیت مغز و پیامدهای آن برای ...