SymbCoT: تقویت استدلال منطقی در مدل های زبانی بزرگ با زنجیره فکری نمادین

در تلاش برای هوش مصنوعی عمومی (AGI)، استدلال منطقی به عنوان یک جنبه انتقادی و چالش برانگیز شناخته می شود. توانایی مشارکت در ارزیابی دقیق ...