داده های مصنوعی: مسیری به سوی هوش مصنوعی مولد بهتر

  در چشم انداز به سرعت در حال تحول امروزی هوش، دو مفهوم کلیدی در خط مقدم نوآوری ظاهر شده است: داده های مصنوعی و ...