آشنایی با دنیای جدید و جذاب مواد خود ترمیم کننده

  همه ما می دانیم که عمر مفید مواد محدود است زیرا هر جسم، جزء یا ماشینی، در یک لحظه خاص، در نهایت شکسته می ...