اینترنت اشیا (Internet of Things یا IoT)

اینترنت اشیا (Internet of Things یا IoT) به میلیاردها دستگاه فیزیکی در سراسر جهان گفته می‌شود که به اینترنت متصل هستند و اطلاعات را جمع‌آوری ...